?

Log in

No account? Create an account
Foute musicals in Ekko - 24-2-2006 - Obscure Films voor NL Filmfreaks [entries|archive|friends|userinfo]
Obscure Film Nederland

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Foute musicals in Ekko - 24-2-2006 [Feb. 14th, 2006|08:49 pm]
Obscure Film Nederland

obscure_film_nl

[scr1pted]
Het kleinste en knuste filmhuisje van Utrecht heeft weer een heerlijke double feature - met ondergetekende in het projectiehok.

We beginnen met "The Happiness of the Katakuri's" van Takashi Miike, met de meest briljante tagline ever: The hills are alive with the sound of screaming! Volop genieten met deze zwarte comedy-horror-animatie-musical!
En een foute musical-avond zou niet compleet zijn zonder de onovertroffen "Rocky Horror Picture Show" - en audience participation wordt zeker toegejuicht.

Vrijdag 24 februari, 21.00, toegang slechts 2,50!
Bemuurde Weerd WZ 3 te Utrecht, op de eerste verdieping.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: _tsuyu_
2006-02-14 08:28 pm (UTC)
geniaal! daar moet ik heen!!
(Reply) (Thread)