?

Log in

No account? Create an account
U is getipt - Obscure Films voor NL Filmfreaks [entries|archive|friends|userinfo]
Obscure Film Nederland

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

U is getipt [Feb. 14th, 2006|01:29 pm]
Obscure Film Nederland

obscure_film_nl

[rohan7777]
Voor eenieder die graag wat na zou willen lezen, vóór of na een film:

http://www.schokkendnieuws.nl/

Al kende je het al wel of niet. Zelf ben ik er op geaboneerd

Heeft er trouwens iemand ervaring met http://www.zwatanika.com/ ?
linkReply

Comments:
[User Picture]From: rohan7777
2006-02-14 10:37 pm (UTC)
Nou, ik heb ook les van die man gehad. En hij was contactpersoon voor de masters i.s.m. de UU. Dat laatste heeft hij dus helemaal bij mij verpest. Wist pas wat de masters inhield toen die al een week liep. Maar niet gedaan dus. Nahja.
Pieter Vrijman was nog wel grappig. Je moet hem misschien af en toe een beetje doorhebben (de humor). Heb jij trouwens nog les gehad met Evert Hoogendoorn?

Proffesioneel tegenwoordig. Alhoewel ik momenteel niet echt met films bezig ben. Maar wil er misschien wel meer mee gaan doen. Eigenlijk ben ik meer bezig in schemergebieden tussen theater en nieuwe media momenteel.
Wel heb ik voor een korte animatiefilm en een animatieserie de animatiescripts geschreven.
(Reply) (Parent) (Thread)