?

Log in

U is getipt - Obscure Films voor NL Filmfreaks [entries|archive|friends|userinfo]
Obscure Film Nederland

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

U is getipt [Feb. 14th, 2006|01:29 pm]
Obscure Film Nederland

obscure_film_nl

[rohan7777]
Voor eenieder die graag wat na zou willen lezen, vóór of na een film:

http://www.schokkendnieuws.nl/

Al kende je het al wel of niet. Zelf ben ik er op geaboneerd

Heeft er trouwens iemand ervaring met http://www.zwatanika.com/ ?
linkReply

Comments:
From: weirdbitch
2006-02-14 08:06 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: rohan7777
2006-02-14 09:24 pm (UTC)
Klopt, en er zijn nog een paar Nederlandse zelfs:

http://www.dvdperpost.nl/

http://www.moviemile.com/portal.aspx?mrnr=322699

Maar die bieden grotendeels wat de videotheek om de hoek ook heeft en zijn eigenlijk nog eens duurder ook. Reclame? Zo klinkt het wel. Rare Rohan
(Reply) (Parent) (Thread)