?

Log in

No account? Create an account
U is getipt - Obscure Films voor NL Filmfreaks [entries|archive|friends|userinfo]
Obscure Film Nederland

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

U is getipt [Feb. 14th, 2006|01:29 pm]
Obscure Film Nederland

obscure_film_nl

[rohan7777]
Voor eenieder die graag wat na zou willen lezen, vóór of na een film:

http://www.schokkendnieuws.nl/

Al kende je het al wel of niet. Zelf ben ik er op geaboneerd

Heeft er trouwens iemand ervaring met http://www.zwatanika.com/ ?
linkReply

Comments:
[User Picture]From: rohan7777
2006-02-14 08:03 pm (UTC)
Nou, ik heb Hostel nog niet gezien, maar ik als ik de recensie zo eens bekijk is dat niet zo heel erg. Maar goed, ik ben het ook niet altijd met recensies eens. Wie weet moet ik de gok dan maar eens wagen. N'est pas?
Er is eigenlijk zoveel dat ik wel een keer wil zien (of meer).

(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: _tsuyu_
2006-02-14 08:30 pm (UTC)
oui, tu as raison!
Ik wil ga er toch wel heen. Als tarantino én miike takashi erbij betrokken zijn moet er toch wel iets goeds inzitten!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rohan7777
2006-02-14 09:25 pm (UTC)
Oh, dat wist ik nog niet. Dan ga ik er toch ook eens over denken.
(Reply) (Parent) (Thread)